Vacature Lid Raad van Toezicht

Doe jij graag mee? Check onze vacatures!

Contact

Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Welzijnskwartier,
op voordracht van de Ondernemingsraad

 

Wegens aftreden van een van de leden is de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Welzijnskwartier op zoek naar een nieuw lid, op voordracht van de Ondernemingsraad. Gezocht wordt naar een lid met aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid, affiniteit met vrijwilligersorganisaties, met een sterk analytisch vermogen en kennis op het gebied van personeelszaken.

Welzijnskwartier
Iedereen wil ertoe doen, zinvol bezig zijn, anderen ontmoeten en erbij horen. Wij ondersteunen al die mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Welzijnskwartier brengt mensen letterlijk en figuurlijk in beweging. Dat doen we samen met inwoners, scholen, politie, zorgorganisaties, verenigingen en bedrijven. In Katwijk, Noordwijk, Lisse, Teylingen en Hillegom. Onze sociaal werkers weten hoe mensen en buurten in hun kracht komen. We helpen (groepen) inwoners om zelf aan de slag te gaan. We richten ons op preventie, minder uitval en minder beroep op dure (zorg)voorzieningen. We ondersteunen partners bij het bouwen aan een inclusieve samenleving en weten hen razendsnel te vinden als uitval dreigt. Bij Welzijnskwartier werken zo’n 90 professionals en zijn ruim 200 vrijwilligers actief. We zijn volop in ontwikkeling met strategie, wijkteams en integraal werken waardoor we ook in de toekomst een aantrekkelijke partner in het sociaal domein blijven.

Raad van Toezicht
De RvT van Stichting Welzijnskwartier houdt op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht op de organisatie en is werkgever van de directeur-bestuurder, waarbij de Governance code Sociaal Werk Nederland in acht wordt genomen. De raad fungeert als klankbord voor de directeur-bestuurder en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies. De taken van de raad zijn vastgelegd in het RvT reglement.

De RvT bestaat momenteel uit vier personen, inclusief de voorzitter, en vergadert vier keer per jaar in de avonduren. Het voltallig bestuur bestaat uit 5 bestuursleden. Daarnaast zijn er jaarlijks enkele bijeenkomsten waarbij de leden van de raad betrokken zijn. Leden worden benoemd voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van twee herbenoemingen. De samenwerking en het functioneren van de raad wordt jaarlijks geëvalueerd door de raad zelf en periodiek onder externe begeleiding.

De raad hecht aan een diverse samenstelling waarbij onder meer sprake is van differentiatie in achtergrond, deskundigheid en disciplines. De raad streeft ernaar gezamenlijk invulling te geven aan de volgende competenties dan wel expertisegebieden:

 • Juridisch/procedureel/bestuurlijk
 • Maatschappij, bestuur (of overheid) en governance
 • Financiën en bedrijfsvoering: financieel/economische zaken, risicomanagement, ICT-innovatie, rechtmatigheid/compliance en facilitair management
 • HRM en organisatieontwikkeling
 • Sociaal domein/zorg en welzijn, ketensamenwerking, innovatie en transformatie
 • Communicatie/marketing


Algemene profielschets leden van de Raad van Toezicht

 • Sterke affiniteit met de doelstelling en het werkgebied van Welzijnskwartier
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • Maatschappelijk actief en beschikken over een actief bestuurlijk netwerk
 • Het vermogen op bestuurlijk en strategisch niveau te denken
 • Het analytisch vermogen om op afstand snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt
 • Een gezond evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Het vermogen om de rol van de raad in teamverband uit te kunnen oefenen
 • Integer, verantwoordelijkheidsgevoel, onafhankelijk en vermogen tot kritische zelfreflectie
 • Inzicht in de eisen die vanuit kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie gesteld worden

Daarnaast wordt van een lid verwacht dat hij/zij de Governance code Sociaal Werk Nederland onderschrijft en voldoende beschikbaar is. 

Profiel gezocht lid 
Het lid voor deze vacature wordt benoemd door de RvT, op voordracht van de Ondernemingsraad. Het gezochte lid herkent zich, aanvullend op bovenstaande profielschets, in de volgende kenmerken: 

 • Gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen 
 • Affiniteit met welzijnswerk en oog heeft voor de belangen van werknemers
 • Affiniteit met vrijwilligersorganisaties en bij voorkeur ook ervaring als vrijwilliger
 • Bij voorkeur woonachtig in het werkgebied van Welzijnskwartier en affiniteit met de ontwikkelingen en de bewoners in het werkgebied 
 • Een voor Welzijnskwartier relevant netwerk
 • Kennis van personeelszaken en medezeggenschap


Belangstelling of solliciteren?
Wil je eerst nog wat extra informatie? Neem dan contact op met de heer W. Imthorn, voorzitter RvT via 06-51993729 of w.imthorn@planet.nl. Meteen solliciteren? Mail je motivatie en CV uiterlijk 30 juni 2021 naar or@welzijnskwartier.nl, o.v.v. Vacature Raad van Toezicht.

Voor aanstelling checken we referenties en vragen we een positieve Verklaring Omtrent Gedrag natuurlijke personen (VOG).

Privacy 
Welzijnskwartier hecht er grote waarde aan dat verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de bestaande wet- en regelgeving. Persoonlijke gegevens van sollicitanten worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.  Door een motivatie brief met CV te sturen naar Welzijnskwartier gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door Welzijnskwartier.  Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend voor de sollicitatieprocedure bij Welzijnskwartier worden gebruikt. 

Zie hiervoor ook de Privacyverklaringop onze website. 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.