Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt conform de statuten integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder, op de algemene gang van zaken en fungeert als werkgever, adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder. Hierbij hanteert de Raad van Toezicht de Governancecode Sociaal Werk. De Raad van Toezicht telt vijf leden en vergadert ongeveer vijf keer per jaar.

Leden van de Raad van Toezicht

De toezichthouders worden benoemd voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid tot verlenging tot maximaal negen jaar in het totaal. De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

Wilco Roelandse, voorzitter, lid van de remuneratiecommissie
Aangetreden: 1 januari 2023 (eerste termijn)
Aftreden: 1 januari 2026

Tom Oostdam, lid van de auditcommissie
Aangetreden: 1 januari 2023 (eerste termijn)
Aftreden: 1 januari 2026

Niels Appelo, lid van de auditcommissie
Aangetreden: 1 januari 2024 (eerste termijn)
Aftreden: 1 januari 2027

Corinca Moolenburgh
Aangetreden: 1 januari 2024 (eerste termijn) 
Aftreden: 1 januari 2027

Commissies binnen de Raad van Toezicht

Binnen de Raad van Toezicht functioneren twee commissies;

  • De Remuneratiecommissie beoordeelt de afspraken over het werk en de prestaties die zijn gemaakt met de directeur-bestuurder. Ook stelt ze de arbeidsvoorwaarden en het salaris van de directeur-bestuurder vast. Deze beslissingen worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
  • De Auditcommissie bereidt beslissingen voor die de Raad van Toezicht neemt met betrekking tot financiële risicobeheersing, begroting, jaarrekening, naleving van wetten en regels, en de interactie met de externe accountant.

Honorering Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding in overeenstemming met de Governancecode Sociaal Werk.

Contact

De toezichthouders zijn te bereiken via de bestuurssecretaris van Welzijnskwartier 071 403 33 23 of per e-mail rvt@welzijnskwartier.nl.