Wie wij zijn en hoe we werken

Welzijnskwartier Doe(t) Mee is onze slogan. Wij willen dat dus iedereen mee doet in de samenleving. En dat medewerkers met plezier hun werk doen. Daarom is er veel ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid.

Ik heb een goed idee voor jullie organisatie

Ondernemende sociaal-werkorganisatie

Welzijnskwartier is een ondernemende sociaalwerk-organisatie die staat voor een inclusieve samenleving. Onze sociaal werkers zijn toegerust en gedreven om mensen en wijken in hun kracht te zetten. We faciliteren (groepen) inwoners hun zelfregie te versterken en gebruiken daarbij methodieken waarbij formele en informele hulp in balans komt. Eigenmachtig beslissingen nemen werkt immers preventief, maakt gelukkiger, creëert minder uitval en verlaagt het beroep op (zorg)voorzieningen.

We ondersteunen en betrekken het wijkteam en ketenpartners bij de uitvoering van onze visie. Hierdoor weten wij elkaar razendsnel te vinden als er uitval dreigt of wanneer het tijd is om af te schalen.

 

Integraal en resultaatgericht

Onze professionals en vrijwilligers zijn in alle wijken en buurten actief, op straat en in Huizen van de Wijk. Als geen ander weten we wat er leeft en signaleren we via deze netwerken knelpunten. Onze activiteiten zijn integraal, resultaatgericht en gericht op Meedoen. We bouwen mee aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en aan het VN-verdrag voor rechten voor mensen met een beperking. ‘Iedereen doet mee!’
 

Rolstoel sport

Kwaliteit

We monitoren onze kwaliteit en zijn voor diverse opleidingen een erkend leerbedrijf voor MBO en HBO. We hebben contact met diverse Hogescholen en Middelbaar Beroeps Onderwijs, ontwikkelen gezamenlijk nieuwe stagemogelijkheden en stellen samen met stagecoördinatoren een zo praktisch mogelijk leerplan op voor de student. Kennis en kwaliteit houden we hiermee op hoog niveau en maakt ons bewust van nieuwe mogelijkheden, methodieken en benaderingswijze. Tot slot zijn we een financieel gezonde organisatie die innoveert in lijn met de trends en ontwikkelingen in het werkveld, met oog voor de maatschappelijke waarde van onze kennis.

Ook heeft Welzijnskwartier het keurmerk Sterk Sociaal Werk. Het keurmerk is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor inwoners en voor faciliterende, lerende organisaties met adequaat bestuur.

Op de foto staat directeur Lex Staal (directeur Sociaal Werk Nederland). Hij reikt het 47e certificaat in Nederland uit aan Gwen Spies (directeur-bestuurder) Welzijnskwartier. Staal vertelde: 'Jullie behoren daarmee tot de eerste 10% sociaal werkorganisaties die gecertificeerd zijn!'

Meer informatie over het kwaliteitslabel

Mantelzorgers aan het praten

Wij werken mantelzorgvriendelijk

Sinds november 2019 is Welzijnskwartier in het bezit van de erkenning 'wij werken mantelzorgvriendelijk'. De erkenning is geen certificaat of keurmerk, maar een blijk van waardering. Het is een bevestiging dat de organisatie aandacht heeft voor het combineren van werk en mantelzorg. Wij begeleiden ook andere organisaties bij het behalen van deze erkenning. 

Lees verder over Werk & Mantelzorg

 

Stagelopen bij Welzijnskwartier

Welzijnskwartier investeert actief in nieuw talent. Niet alleen bieden we jaarlijks meer dan 100 stageplekken, maar ook zijn er tal val ontwikkelmogelijkheden. Ieder kwartaal zijn er veel trainingen waar zowel collega's als stagiairs aan deel kunnen nemen. Stagiairs krijgen daarnaast ook een speciaal onboardingstraject met e-learning zodat zij snel mee kunnen draaien in het dagelijkse werk. Je kunt bij Welzijnskwartier een stage doen voor een studie 'Social Work', maar je kunt ook op kantoor aan de slag bij o.a. HR, communicatie en administratie. We zijn ook altijd open voor een open sollicitatie. Kijk voor meer informatie op onderstaande pagina.

​​​​​​​Vacatures en stageplekken

 

Over onze organisatie

Welzijnskwartier is opgericht op 1 januari 2014 en telt zo'n 100 medewerkers. Onze sociaal werkers werken samen in diverse wijkteams en houden zich onder andere bezig met preventie, advies en ondersteuning, gezonde leefstijl (Sport en Bewegen) Cultuur en participatie en integratie. Daarnaast zijn medewerkers actief op het gebied van Accommodatiebeheer, Sociaal Beheer, Communicatie en HR. 

Professioneel, informeel en korte lijnen

Welzijnskwartier is een middelgrote welzijnsorganisatie met een informele cultuur en korte lijnen. Bij ons werken voornamelijk sociaal werkers, zowel op MBO- als op HBO-niveau. We werken volgens het principe van Welzijn Nieuwe Stijl. Dit betekent dat kwetsbare mensen niet altijd meer aan een beroepskracht verbonden worden, maar vooral aan elkaar.

Wij vragen onze medewerkers over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken. Omdat we in een dynamische omgeving werken, vinden we het belangrijk dat medewerkers het vermogen hebben om in te spelen op veranderingen en kunnen blijven meebewegen met de ontwikkelingen in het vakgebied en de samenleving. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn dus belangrijk, evenals het vermogen tot zelfreflectie en aandacht voor de eigen ontwikkeling en vitaliteit. Bij Welzijnskwartier werken medewerkers die naast hun werk veelal vrijwilligerswerk doen en zorgtaken hebben. Een goede werk - privébalans vinden wij belangrijk. Welzijnskwartier heeft de erkenning mantelzorgvriendelijke organisatie.

Stijl van leidinggeven

Wij geloven in een coachende stijl van leidinggeven, vanuit een visie waarbij niet alles voorgeschreven is. We moedigen medewerkers aan om initiatieven te nemen en laten hen zelf zoeken naar oplossingen voor problemen. We ondersteunen, geven verantwoordelijkheid en ruimte en spreken mensen aan op hun resultaten. We vinden het belangrijk dat medewerkers werk doen dat ze leuk vinden en dat goed bij hun talenten past. Medewerkers gaan dan met plezier naar hun werk en Welzijnskwartier realiseert haar doelen.

Teams

Onze medewerkers werken in wijkteams. Iedereen heeft, naast een aantal generalistische sociaalwerktaken, zijn eigen vakspecialisme zoals jongerenwerk, sport, bewegen en gezondheid, wijk- en ouderenwerk, cultuur, verenigings- en organisatieondersteuning, mantelzorgondersteuning, medelanders en trajectbegeleiding. De sociaal werkers worden ondersteund door de teams Support & Control en accomodatiebeheer.

mensen aan de tafel met elkaar praten

Solliciteren

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor onze teams of voor onze partners en hebben regelmatig stageplaatsen of vacatures. Stuur voor een stageplaats een mail naar hr@welzijnskwartier.nl.

Naam welzijnskwartier op gebouw